Simris strandäng

Strax söder om Simrishamn hittar man naturreservatet Simris strandäng. Det ligger precis upptill vägen och i närheten finns det dessutom en större hällristning att beskåda. Den som stannar till kommer inte att bli besviken.

På de kala hällarna i strandlinjen finns väl utformade stora böljeslagsmärken, avtryck av vågrörelser från den tid berget fortfarande var sand för mer än 500 miljoner år sedan. Ovanpå berggrunden,  som består av hård sandsten, avsattes under den senaste istiden en relativt kalkrik morän. Denna har sedan formats av havet till strandvallar parallellt med havsstranden.

På grund av nivåskillnaderna, stråken av genomsilande vatten och närheten till havet är vegetationen varierad med sandstrand, strandängar, torrängar, kalkfuktängar och kalkkärr.

Det är vackert och en mycket representativ kustremsa för området mellan Simrishamn och Skillinge. Området är dessutom relativt stort. Eftersom det är lättöverskådligt och relativt glest beväxt är det perfekt för att släppa loss de lite större barnen på egna äventyr och de mindre kan få ganska mycket frihet de med.

 

Posted in 09 September, Stigtips | Tagged , , | Leave a comment

Gislövs Stjärna

Det tredje stoppet på min höstutflykt blev på Gislövs Stjärna. Det är enkelt att hitta (mellan Gislöv och Östra Hoby) och när man svänger in på vägen som leder ner till danspalatset passerar men genom en ganska tät lövskog. Jag parkerade vid dansbanan. Sedan promenerade jag i en cirkel ner till idrottsplatsen och så tillbaka längst med grusvägen. Här är det lättillgängligt – däremot blev sträckan inte speciellt lång.

Gislövs stjärna består av två större lövskogsdungar som
skiljs åt av en bäckfåra omgiven av en betesmark. Den
norra dungen är en ädellövskog med inslag av gammal
grov ek, alm, bok, avenbok och fågelbär. Skogen innehåller
också en del döda träd och träd med håligheter.
Marken är på våren översållad med vitsippor. Söder om
bäcken ligger ”Lilla stjärnan”, en hassellund med höga
naturvärden. Trädskiktet består av ek, skogslind och alm,
grova träd, hålträd och gott om död ved, men lunden
domineras av stora och gamla hasselbestånd.

Kombinationen skogsdunge med omgivande åkerlandskap brukar alltid vara bra. Men ska man önska sig mer så hade det varit att man gjorde en promenadslinga i området. Det hade säker blivit mycket uppskattat.

Posted in 09 September, Stigtips | Tagged , | Leave a comment

Gislövs Hammar

Ett fantastiskt charmigt liten by längst ut på en udde mellan Brantvik och Skillinge. Husen omgärdas av vackra stenmurar och spåren efter efter den flisbrytning som skett i området finns fortfarande kvar. Tittar man lite noggrannare på byggnaderna ser man det. Fiske, sjöfart, lantbruk och  stenhantering är de näringar som legat till grund för samhällena kring Hanöbukten. Här blir det väldigt tydligt. Redan på stenåldern började människan sätta sina spår i landskapet.

Jag började med att promenera genom den lilla byn. Vackra små bygator omgärdade av stenmurar och murgröna. Snart kom jag ner till den enkla hamnen. För den som vill göra en längre promenad är det bara att följa Skåneleden. Antingen söderut mot Skillinge eller Norrut mot Brantevik.

Du hittar mer information om byn på denna sidan.

Posted in 09 September, Stigtips | Tagged , , | Leave a comment